au International Calling FLAT

Ang pag gamit ng international na tawag mula au na smartphone
sa Japan patungong Pilipinas ay napakadali

JP
PH
Libre ang international na pagtawag mula sa linya ng au (sa Japan) sa 23 na piling bansa.
Hanggang750 minuto (Tig-15 minuto, hanggang sa 50 na beses sa isang buwan) ang maaari mong magamit.

Halaga ng
au International Calling FLAT


(Kailangan ng buwanang flat-rate na kontrata sa au)
980yen〜
kada buwan
(Optional na serbisyo ay kailangan mag-apply)

Tig-15 minuto o mas maikli (hanggang sa 50 beses sa isang buwan)

Libre ang unang buwan ng paggamit!


Para sa mga bagong subscribers ng au International Calling FLAT sa campaign period,
ang unang buwan ng paggamit ay libre.
Campaign Period

September 1, 2016 〜 May 31, 2017

Compatible models

Smarthphone (4G LTE), iPhone (Hindi maaaring gamitin ang iPhone 4s pababa), Regular na cellphone (4G LTE)Target country / region

Philippines/ China (excluding Macao)/ South Korea/ Thailand/ Taiwan/ Vietnam/ Hong Kong/ Malaysia/ India/ Nepal/ Brazil/ Peru/ Mainland USA (excluding Alaska)/ Canada/ Mexico/ Hawaii/ Guam/ United Kingdom/ Austria/ Netherlands/ Norway/ Portugal/ Sweden
As of June 1, 2016